Privacy

Stichting Star-SHL Holding (hierna te noemen: star-shl) is dienstverlener van snelle en betrouwbare, hoogwaardige medische diagnostiek aan zorgverleners en patiënten. Daarnaast begeleidt de trombosedienst jaarlijks zo’n 31.000 patiënten bij het gebruik van antistollingsmiddelen. We doen dit vanaf meer dan 400 locaties in Zuidwest-Nederland met zo’n 1.300 medewerkers. In dit kader verwerkt star-shl persoonsgegevens van onder meer patiënten, zorgverleners en eigen medewerkers. Dit reglement is van toepassing op alle entiteiten van star-shl.

Star-shl gaat zo zorgvuldig mogelijk om met persoonsgegevens want wij hechten veel waarde aan privacy. In dit privacyreglement leest u welke gegevens we verzamelen en waarom we dat doen. Ook vertellen we met wie wij persoonsgegevens delen en welke rechten u hebt.

Algemene bepalingen

De medewerkers van star-shl hebben een geheimhoudingsplicht en hebben daartoe een geheimhoudingsverklaring ondertekend. Iedere persoon die werkzaamheden verricht in opdracht of in dienst van star-shl, is verplicht om persoonsgegevens slechts, en voor zover dit noodzakelijk is, te verwerken in het kader van de aan hem/haar opgedragen taak. Iedere persoon die werkzaamheden verricht in opdracht of in dienst van star-shl tekent bij indiensttreding voor deze bepalingen.

De raad van bestuur heeft een functionaris gegevensbescherming aangewezen die toezicht houdt op en onderzoek doet naar de toepassing en naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna te noemen: AVG) door star-shl.

Doelstellingen van het verzamelen van persoonsgegevens

Hoofddoelstellingen voor het verwerken van persoonsgegevens zijn:
• Het (laten) verrichten van medisch diagnostisch onderzoek en het op basis daarvan informeren van de behandelend arts of verloskundige;
• Het voeren van een goede personeels- en salarisadministratie van personen die werkzaamheden verrichten voor of in dienst zijn van star-shl.

Nevendoelstellingen:
• Het financieel afhandelen van de geboden dienstverlening met de cliënt of diens zorgverzekeraar;
• Het vastleggen en beschikbaar stellen van gegevens, (mede) verkregen op grond van de in de persoonsregistratie opgeslagen gegevens, ten behoeve van de continue kwaliteitsverbetering van star-shl, waarbij de persoonsgegevens slechts intern en geanonimiseerd binnen de organisatie van star-shl ter beschikking worden gesteld;
• Het vastleggen en eventueel aan derden ter beschikking stellen van (medische) gegevens van de betrokken cliënt ten behoeve van statistisch of wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de gezondheidszorg of, in voorkomend geval, op andere gebieden.

Verzamelen en verwerken van persoonsgegevens

De persoonsgegevens van betrokkenen worden door star-shl verkregen van:
• De betrokkene zelf of diens wettelijk vertegenwoordiger;
• De hulpverlener, die opdracht geeft tot het verrichten van een bepaald (medisch) onderzoek, waarbij het gaat om gegevens die worden vermeld op aanvraag- of aanmeldformulieren, en/of gegevens die telefonisch worden doorgegeven;
• Informatie verkregen van de cliënt tijdens het cliëntencontact;
• De resultaten van het opgedragen onderzoek;
• Gegevensbestanden met persoonsgegevens van zorgverzekeraars.

Door star-shl zullen niet meer persoonsgegevens worden verwerkt dan voor de verwezenlijking van de omschreven doeleinden nodig zijn.

Het verkrijgen van persoonsgegevens door star-shl geschiedt op basis van een van de volgende grondslagen:

• Toestemming van betrokkene(n) diens wettelijk vertegenwoordiger;
• Uitvoeren van een overeenkomst;
• Wettelijke verplichting;
• Uitvoeren van een publiekelijke taak.

Beveiliging en geheimhouding

Star-shl neemt passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige, onregelmatige of doel overschrijdende verwerking.

Elektronische toegang tot persoonsgegevens binnen star-shl is uitsluitend mogelijk met gebruikmaking van een uniek wachtwoord. In het geval van elektronisch verzenden van onderzoeksresultaten wordt bij het inrichten van de informatiebeveiliging de Nederlandse norm voor informatiebeveiliging in de zorg (NEN 7510) gehanteerd.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Star-shl verstrekt relevante persoonsgegevens aan de volgende derden:
• De GGD ingevolge melding van B- en C-ziekten volgens de Wet publieke gezondheid (Wpg);
• Laboratoria buiten star-shl ingevolge het uitvoeren van aanvragen voor laboratoriumonderzoek, waaronder confirmaties;
• Medisch deskundigen: ingevolge de overeenkomst met star-shl worden medisch deskundigen ingeschakeld bij het beoordelen van uitgevoerd onderzoek en/of bij waarneming buiten de werktijden van star-shl;
• Ziektekostenverzekeraars, voor zover het financieel-administratieve gegevens betreft ingevolge een overeenkomst met de verzekeraars;
• Wetenschappelijke onderzoekers, voor zover het geanonimiseerde gegevens betreft die in het kader van wetenschappelijk of statistisch onderzoek worden verwerkt;
• Hulpverleners. Buiten de gangbare verhouding tussen star-shl, de cliënt en de hulpverlener op wiens verzoek ten behoeve van de cliënt diensten door star-shl worden verricht;
• Wetenschappelijke onderzoekers, voor zover het tot de persoon van betrokkene herleidbare persoonsgegevens zijn en met toestemming van betrokkene, zo nodig met instemming van de medisch ethische commissie van de wetenschappelijke instelling die het betreffende wetenschappelijk onderzoek organiseert.

Inzage van persoonsgegevens

Betrokkene heeft het recht om zich binnen de grenzen van de AVG en de specifieke sectorale wet- en regelgeving zoals de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo) te wenden tot star-shl met het verzoek om mede te delen of hem/haar betreffende persoonsgegevens worden verwerkt en, zo ja, om welke gegevens het gaat:
• Indien betrokkene jonger is dan 12 jaar, wordt deze informatie verstrekt aan zijn/haar ouder(s) of voogd(en).
• Indien betrokkene tussen de 12 en 16 jaar oud is, wordt deze informatie verstrekt aan zijn/haar ouder(s) of voogd(en) op voorwaarde dat betrokkene hiervoor toestemming verleent;
• Indien betrokkene tussen de 12 en 18 jaar oud is en wilsonbekwaam is, wordt deze informatie verstrekt aan zijn/haar ouder(s) of voogd(en);
• Indien betrokkene meerderjarig is en wilsonbekwaam is, wordt deze informatie verstrekt aan zijn/haar wettelijk vertegenwoordiger, te weten een curator/mentor, of bij het ontbreken daarvan aan een door betrokkene schriftelijk gemachtigde, of bij het ontbreken daarvan aan de echtgenoot/partner/levensgezel van betrokkene, of bij het ontbreken daarvan aan een ouder/kind/broer/zus van betrokkene;
• Indien betrokkene is overleden, hebben de nabestaanden in beginsel geen recht op inzage.

Een verzoek tot inzage van verwerkte persoonsgegevens dient schriftelijk te worden ingediend. Het verzoek dient, onder opgave van het gewenste dossier en de naam, het adres, het telefoonnummer en de geboortedatum van betrokkene en onder bijvoeging van een kopie van een geldig identiteitsbewijs van betrokkene, te worden gericht aan:

Stichting Star-SHL
T.a.v. Functionaris gegevensbescherming
Postbus 228
4870 AE ETTEN-LEUR
OF

Per mail aan: bestuursbureau@star-shl.nl
T.a.v. functionaris gegevensbescherming

Indien het verzoek tot kennisgeving wordt ingediend door de wettelijk vertegenwoordiger van betrokkene, dienen bij het verzoek tot kennisgeving van verwerkte persoonsgegevens tevens de volgende documenten te worden overlegd:
• een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de wettelijk vertegenwoordiger;
• een kopie van een bewijsstuk waaruit blijkt dat degene die het verzoek indient daadwerkelijk de wettelijk vertegenwoordiger van betrokkene is (bijvoorbeeld een actueel uittreksel van betrokkene uit het geboorte- of voogdijregister, een beschikking van de rechtbank of een ondertekende machtiging van betrokkene);
• indien betrokkene tussen de 12 en 16 jaar oud is: een ondertekende toestemmingsverklaring van betrokkene.

Binnen vier weken na ontvangst van het verzoek zal star-shl aan het haar bekende adres van de betrokkene schriftelijk reageren, tenzij een gewichtig belang van betrokkene een andere vorm van verstrekking vereist. Indien betrokkene de schriftelijke mededeling van star-shl afhaalt, geschiedt afgifte uitsluitend na identificatie door middel van een geldig identiteitsbewijs.

Voor star-shl personeelsleden geldt dat in het kwaliteitshandboek is vastgelegd onder welke voorwaarden het personeelsdossier kan worden ingezien.

Uitoefenen van privacy rechten

De betrokkene aan wie inzage is verleend van zijn / haar persoonsgegevens, kan star-shl verzoeken deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen en/of af te schermen indien zij feitelijk onjuist zijn, voor het doel of de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet terzake dienend zijn, dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Betrokkene dient schriftelijk aan star-shl voor te leggen welke wijzigingen worden verlangd.

Star-shl zal betrokkene of diens wettelijk vertegenwoordiger binnen vier weken na ontvangst van het verzoek schriftelijk berichten of, dan wel in hoeverre, zij aan het verzoek voldoet. Indien Star-shl weigert om gevolg te geven aan het verzoek, zal deze weigering worden gemotiveerd. Indien het verzoek wordt toegewezen, zal star-shl ervoor zorgdragen dat de beslissing tot verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming zo spoedig mogelijk wordt uitgevoerd. Indien star-shl instemt met een verzoek tot vernietiging van bescheiden, vindt deze verrichting binnen drie maanden na het verzoek van de cliënt plaats, dan wel zal star-shl de betreffende bescheiden tegen ontvangstbevestiging aan de betrokkene of diens wettelijk vertegenwoordiger ter hand stellen.

Op grond van wettelijke bepalingen, met name de Wgbo, zal star-shl aan het verzoek van de betrokkene geen gevolg geven indien:
• het achterwege blijven van de verstrekking van persoonsgegevens noodzakelijk is in het belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van een ander;
• het gaat om de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek of statistiek, en aan de eisen van de wet wordt voldaan;
• dit anderszins in strijd is met de wet, bijvoorbeeld in het geval de AVG van toepassing is.

Bewaartermijnen

Dossiers van betrokkenen worden gearchiveerd in een niet-openbaar archief gedurende de hiervoor geldende wettelijke termijnen. Hierna worden de gegevens vernietigd.

Gebruik van lichaamsmaterialen

Star-shl gebruikt het afgenomen lichaamsmateriaal uitsluitend voor onderzoek dat door een hulpverlener is aangevraagd. Restanten van het afgenomen lichaamsmateriaal kunnen in het kader van continue kwaliteitsverbetering aangewend worden als controlemateriaal voor bestaande onderzoeken of als proefmateriaal voor nieuwe onderzoeken. In dat geval wordt lichaamsmateriaal van verschillende personen samengevoegd tot een pool, waarin het individuele materiaal niet meer herleidbaar is of wordt het lichaamsmateriaal van een individuele persoon geanonimiseerd.

Indien een cliënt bezwaar heeft tegen het gebruik van het lichaamsmateriaal voor deze doeleinden, kan hij/zij dit aangeven bij afname of aflevering van materiaal.

Verwerken van persoonsgegevens

Indien star-shl persoonsgegevens voor eigen gebruik laat verwerken door een verwerker, draagt star-shl zorg dat deze verwerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen. Star-shl ziet toe op de naleving van die maatregelen. De uitvoering van verwerkingen door een verwerker wordt geregeld in een overeenkomst tussen de verwerker en star-shl.

Videoregistratie

Star-shl maakt op enkele locaties gebruik van videoregistratie. Deze registratie heeft als doel het verhogen van de veiligheid van medewerkers en cliënten. Alleen in geval van incidenten worden de opgenomen beelden nader bekeken en eventueel bewaard of na schriftelijk verzoek ter beschikking gesteld aan Politie / Justitie. Indien dit niet het geval is worden de beelden na 14 dagen gewist.

Klachten

Indien de betrokkene van mening is dat de bepalingen van dit reglement niet correct worden nageleefd of andere redenen heeft tot klagen, kan hij of zij zich wenden tot de functionaris gegevensbescherming van star-shl:

Stichting Star-SHL
T.a.v. Functionaris gegevensbescherming
Postbus 228
4870 AE ETTEN-LEUR

OF

Per mail:
E-mail: bestuursbureau@star-shl.nl
T.a.v. functionaris gegevensbescherming

Slotbepalingen

De wetgeving en onze dienstverlening ontwikkelen zich en daarmee ook onze privacyreglement. Wij volgen deze
ontwikkelingen nauwgezet en passen onze organisatie zo goed en snel mogelijk aan. Dit kan ook gevolgen hebben voor de manier waarop wij met persoonsgegevens omgaan. Lees daarom regelmatig ons privacyreglement op de website. Van ingrijpende wijzigingen zullen wij u op de hoogte brengen.

De bepalingen in dit reglement laten de rechten van de betrokkene en de verplichtingen van star-shl op grond van de AVG en de Wgbo onverlet. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist star-shl met inachtneming van de bepalingen in de AVG en de sectorale wet- en regelgeving.

Gegevens star-shl

Adres Bredaseweg 165
4872 LA Etten-Leur
Vlambloem 21
3068 JE Rotterdam
Postadres Postbus 228
4870 AE Etten-Leur
Postbus 8661
3009 AR Rotterdam
Telefoon  (076) 502 91 00 (010) 289 0250
Fax (076) 502 93 59 (010) 207 1160
E-mail  info@star-shl.nl  info@star-shl.nl

 
Begrippen

Betrokkene: Degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft, waaronder de cliënt, ten behoeve van wie star-shl haar diensten verricht, de hulpverlener, met name een (huis)arts of een verloskundige, op wiens verzoek ten behoeve van de cliënt diensten door star-shl worden verricht en de persoon die werkzaamheden verricht in opdracht of in dienst van star-shl.

Verwerker: Degene die ten behoeve van star-shl persoonsgegevens verwerkt, zonder aan haar rechtstreeks gezag te zijn onderworpen.

Informed consent: Schriftelijke toestemming van de betrokkene voor de verstrekking van persoonsgegevens aan derden in de gevallen waarin dit privacyreglement voorziet.

Kwaliteitshandboek: Het geheel van de binnen star-shl geldende procedures en werkvoorschriften.

Persoonsgegeven: Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Raad van Bestuur: Raad van bestuur van star-shl.

Verwerking of verwerken: Elke handeling, of elk geheel van handelingen, met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van persoonsgegevens.

Verantwoordelijke: De natuurlijke persoon, rechtspersoon, of ieder ander die, of het bestuursorgaan dat, alleen of tezamen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679.

Wgbo: Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst.

Wpg: Wet publieke gezondheid.